Programul Leader - galconstantasud.ro
Marţi, 16-04-2024 02:05:42

Programul Leader

 

LEADER – acronim în limba franceză pentru „Liaison Entre Actions de Developpement de l`Economie Rurale” (legături între acţiunile de dezvoltare a economiei rurale), nu reprezintă doar un set fix de măsuri care ar trebui implementate în vederea promovării dezvoltării rurale, ci un instrument imperios necesar în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural.

Spaţiul rural românesc se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul pentru disparităţile între urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale: economia rurală precară din pricina numărului redus de locuri de muncă, potenţialul demografic în scădere continuă din pricina exodului populației spre mediul urban, lipsa investițiilor din sectoarele prioritare, precum: infrastructură,educație, sănătate, etc.

În sprijinul comunității rurale, în vederea soluționării acestor probleme stringente a luat ființă LEADER-program de finanțare ce se bazează pe îmbinarea a șapte trăsături:

  • Abordare teritorială (utilizarea eficientă a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice,  desfăşurarea de activităţi integrate şi crearea unei viziuni comune),
  • Abordare partenerială (prin parteneriat public-privat)
  • Abordare de jos în sus (participarea activă a populaţiei locale la planificarea, luarea deciziilor şi implementarea strategiilor necesare dezvoltării zonei),
  • Abordarea integrată şi multi-sectorială a strategiilor bazate pe interacţiunea partenerilor din toate sectoarele economiei locale, pentru a planifica şi a soluționa problemele din teritoriu,
  • Accent deosebit pe inovaţie şi experimentare prin căutarea de răspunsuri noi la problemele existente
  • Interconectarea parteneriatelor locale
  • Implementarea proiectelor de cooperare

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului și Consiliului European, dezvoltarea locală este plasată sub responsabilitatea comunității, motiv pentru care LEADER a devenit parte integrantă a politicii de dezvoltare rurală care încurajează participarea activă a comunității locale în elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului.

Prin abordarea de tip bottom-up (de jos-în-sus), GAL Constanța Sud va putea să  implementeze o strategie integrată și multisectorială de dezvoltare locală care să mobilizeze comunitățile locale în vederea soluționării problemelor existente si valorificării potenţialului local, autentic al ariei teritoriale.

Caracterul integrat al strategiei este asigurat prin intercorelarea tuturor domeniilor de analiză şi acţiune, precum şi a factorilor de co-influenţă, ce asigură creșterea economică și bunăstarea populației, într-o manieră sustenabilă, astfel încât implementarea proiectelor să permită obţinerea de beneficii şi efecte sinergice, prin respectarea principiilor dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse cu scopul formării şi îmbunătăţirii continue a calităţii vieţii, în vederea eradicării sărăciei prin valorificarea potenţialului de dezvoltare a forţei de muncă, prin rezolvarea problemelor șomajului și a incluziunii sociale, cu scopul asigurării prosperităţii, protecţiei mediului şi coeziunii sociale.

Instabilitatea economico-financiară cuplată cu scăderea masivă a investițiilor directe interne și străine în teritoriu, au afectat în mod direct economiile gospodăriilor rurale, motiv pentru care este justificată necesitatea implementării LEADER în teritoriu, deoarece această măsură vine în sprijinul dezvoltării comunității locale, pornind de la premiza că o societate durabilă este cea care îşi modelează sistemul economic şi social astfel încât resursele naturale şi sistemele de suport ale vieţii să fie menţinute în parametrii optimi, deoarece orice comunitate trebuie să promoveze o viziune strategică despre evoluția sa în viitor pentru a preîntâmpina dezechilibre ce pot conduce la consum irațional de resurse și pierderi de oportunităţi printr-o activitate administrativă haotică. Prin urmare, LEADER încurajează teritoriile rurale să exploreze modalități noi prin care să devină competitive, să-și valorifice bunurile la maximum și să depășească dificultățile pe care le întâmpină.

Această cercetare participativă a avut ca scop evidenţierea a două problematici şi anume pe de o parte implicarea comunității şi gradul de coeziune socială în fazele de diagnoză și analiză ale teritoriului GAL Constanța Sud şi pe de altă parte identificarea cu ajutorul populaţiei a necesităţilor de dezvoltare în cadrul dezbaterilor organizate în teritoriu. Pentru consultarea publică s-a utilizat ca tehnică de lucru intervievarea- metodă standard recunoscută pentru culegerea de date specifice, fiind elaborat în acest scop un chestionar sondaj de opinie.  Pentru diagnoza teritoriului au fost utilizate și interpretate date statistice din surse primare (Institutul Național de Statistică, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de muncă, Agenția pentru Protecția Mediului, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național, etc) dar și surse secundare (consilii locale, agenți economici, societate civilă ONG).

Dintre principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER în teritoriu se numără:favorizarea competitivității agriculturii prin implementarea unor tehnologii inovative cu scopul de a spori randamentul de producție; asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice, încurajarea sectorului non-agricol în vederea reducerii ratei şomajului prin crearea de locuri de muncă.

 

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt

Beneficiarii vor folosi baza de date cu preturi de referinta. Mai multe informatii pe siteul www.afir.info la informatii utile.