Analiza SWOT - galconstantasud.ro
Miercuri, 15-07-2020 03:53:46

Analiza SWOT

În urma analizei diagnostic a teritoriului acoperit de GAL Constanța Sud, pornind de la informațiile obținute în urma dezbaterilor purtate în cadrul grupurilor tematice de lucru, au fost identificate principalele puncte tari/slabe (interne teritoriului) și oportunități/amenințări(externe teritoriului) pentru fiecare element definitoriu al analizei diagnostic precum:

 • TERITORIU (caracteristici geografice – deservire – infrastructura -centre de interes –patrimoniu –cultură – mediu înconjurător)
 • POPULAȚIE (demografie – populaţia activă – îmbătrânire – nivel de instruire– cunoştinţe şi competenţe specifice teritoriului)
 • ACTIVITĂȚI ECONOMICE (primar – secundar terţiar – servicii – turism)
 • ORGANIZARE SOCIALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ (activităţi asociative – ONG – organizare instituţională),rezultatele fiind concretizate în Analiza SWOT prezentată mai jos:

 

ANALIZĂ SWOT TERITORIU

PUNCTE TARI

 • Teritoriul GAL este compact, omogen
 • Climat temperat-continental cu o puternică influență marină – veri și ierni blânde, cu vânturi puternice,flora și fauna specifice stepei
 • Teren fertil propice practicării agriculturii.
 • Agigea face parte din Zona Metropolitană Constanța,  accesul la Portul Constanța- Sud-Agigea constituie un  punct forte, Negru Vodă este punct de frontieră cu Bulgaria
 • Resurse naturale -În comuna Chirnogeni se află cariere de piatră și de nisip alb iar în Ciobănița, sat aparținător comunei Mereni există o carieră nisip, de asemenea Balta Credința și balta Plopeni, ambele din comuna Chirnogeni, au statut de rezervație naturală,cu rol deosebit în dezvoltarea piscicolă a zonei, fiind amenajări piscicole integrate în rețeaua de lacuri din Dobrogea unde se practică pescuitul sportiv.
 • Patrimoniu natural bogat: Arii Protejate Zone Natura 2000 precum și rezervaţii naturale de interes naţional, locul fosilifer Credința -Chirnogeni, dunele marine de la Agigea, lacul Agigea -statut de rezervație naturală și zoologică, lacul Techirghiol, Pădurea Negru Vodă se întinde pe o suprafață de 50 ha și a fost declarată rezervație cinegetică.
 • Păstrarea și promovarea patrimoniului cultural prin evenimente culturale locale de tradiție, unele cu specific etnic: ziua hramului bisericii ortodoxe din localitate-la nivelul fiecărui UAT, lupte tătărești, ziua comunei - la nivelul fiecărui UAT
 • Patrimoniu cultural bogat: cetatea romană de la Plopeni, biserici, geamii și cămine culturale în fiecare UAT.
 • Teritoriul GAL se află în proximitatea orașului Constanța prin podul Constanța Sud-Agigea
 • Rețea rutieră dezvoltată –drum european drum național, drumuri județene, cale ferată.

PUNCTE SLABE

Rețea hidrografică cu cea mai scazută densitate din țară

Pânza freatică se află in unele localități la adâncimi mari, motiv pentru care poluarea cu nitrați a apelor freatice este frecventă.

Ariditate ridicată din cauza climatului și a zonei de stepă;

Lipsa fânețelor;

Zonă cu umiditate deficitară, cu valori mari ale evaporaţiei;

Nerespectarea regimului de protecție al patrimoniului natural motiv pentru care acestea sunt depreciate și nu sunt promovate turistic.

Infrastructura de canalizare inegal dezvoltată, în unele localități lipsește, iar amenajările din prezent sunt surse de poluare a pânzei freatice;

Lipsa amenajărilor pentru gestionarea gunoiului de grajd (depozitare, metode de utilizare) favorizează emisii crescute de amoniac;

Lipsa facilităților de canalizare și epurare a apelor uzate;

Teritoriul GAL nu include zona litorală turistică a județului Constanța;

Zonele HNV din teritoriu sunt inexistente;

Zone sărace în proporție de 63%.

Lipsa semnalului de telefonie în unele localități

•În unele localități nu există servicii de salubritate

•Infrastructură de bază deficitară

•Resurse limitate pentru finanțarea obiectivelor de investiții;

•Poluare prin arderea gunoiului menajer și a resturilor vegetale în gospodării.

•Acces îngreunat în teritoriu din cauza infrastructurii rutiere precare – drumuri comunale impracticabile.

 

 

 

OPORTUNITĂȚI

 • Finalizarea șoselei de centură a Constanței, finalizarea podului  Agigea
 • Proximitatea porturilor Midia și Constanța.
 • Accesarea fondurilor europene și a fondurilor finanțate de bugetul de stat pentru dezvoltarea zonelor sarace , pentru promovarea turistică a Ariilor Protejate Natura 2000 și a Rezervațiilor Naturale de Interes Comunitar
 • Investițiile în infrastructura de bază și servicii vor crește atractivitatea zonei;
 • Realizarea/extinderea/finalizarea rețelei de alimentare cu apă/ canalizare și a stațiilor de epurare;
 • Încurajarea agenților economici de a investi în echipamente și tehnologii nepoluante și de a apela la surse de energie necovenționale (energie eoliană, energie solară, etc);
 • Păstrarea și promovarea identității locale.

 

AMENINȚĂRI

Condiții climaterice nefavorabile- secetă, inundații, alunecări de teren

Riscul poluării solurilor din cauza numărului ridicat de fose și poluarea apei cu nitrați din cauza lipsei pânzei freatice.

Lipsa amenajărilor pentru gestionarea gunoiului de grajd care favorizează emisii crescute de amoniac

Riscuri antropice prin abandonarea  monumentelor patrimoniului cultural de către administratorii acestora – autorități publice, persoane juridice,  sau clerul

Lucrări și intervenții necontrolate la monumente (cu precădere la lăcaşuri de cult), care nu respectă reglementările de conservare şi pot duce la declasificarea monumentelor, vandalismul şi furtul;

•Implicarea autorităților în dezvoltarea turismului pe litoral, nu și în interiorul județului

•Instabilitatea legislatiei, normelor in vigoare

 

 

 

 

ANALIZĂ SWOT POPULAȚIE

PUNCTE TARI

 • Spor natural pozitiv
 • Diversitate etnică și culturală
 • Migrația populației de la oraș către sat, în localitățile din apropierea municipiului Constanța, mai precis în Agigea, datorită condițiilor mai bune de locuit prin prisma mediului natural nepoluant, și a produselor  eco provenite din propriile gospodării
 • Dezvoltarea spiritului antreprenorial de către micii fermieri (crescători de animale, agricultori, meșteșugari), cu pregătire profesională adecvată.
 • Forța de muncă ridicată și relativ ieftină în raport cu zonele învecinate

PUNCTE SLABE

Proces continuu de depopulare

Proces accentuat de îmbătrânire a populației față de mediul urban

Nivel redus de educație și grad ridicat de analfabetizare;

Rata abandonului școlar în expansiune

Nivel scăzut al oportunităților de angajare

Accesul dificil la serviciile de sănătate conduce la o stare generală precară de sănătate a populației

În anumite localități, consumul apei poluate cu nitrați, din fântâni, expune populația riscului îmbolnăvirilor.

O mare parte a populației active este ocupată în economia de subzistență din pricina nivelului redus de educație singura sursă de venit fiind agricultura, motiv pentru care există comunități foarte sărace și excluse social;

Șomaj ridicat și un nr mare al populației asistate social

Slaba dotare tehnologică a gospodăriei țărănești. Utilizarea preponderent a muncii fizice în gospodăria țărănească face ca productivitatea gospodăriilor să fie scăzută în raport cu industrializarea din mediul urban

•Servicii publice locale slab dezvoltate (sănătate, educație, protecție socială)

OPORTUNITĂȚI

 • Atragerea de programe cu finanţare europeană pentru stimularea ocupării forţei de muncă;
 • Migrația populației de la oraș către sat, în proximitatea orașelor, cu păstrarea locului de muncă în oraș, poate fi valorificată în dezvoltarea localității.
 • Noi oportunități de angajare odată cu dezvoltarea agroturismului și serviciilor
 • Accesare fonduri europene și crearea de locuri de muncă prin finanțarea microîntreprinderilor

AMENINȚĂRI

Declinul demografic şi îmbătrânirea populaţiei

Pierderea identității locale și intensificarea fenomenului migraționist în rândul tinerilor

Perpetuarea sărăciei în comunitățile deja sărace, cu nivel redus de pregătire

Riscul excluderii sociale a locuitorilor din zonă din cauza nivelului redus de educație al acestora și a gradului ridicat de analfabetizare

Șanse reduse de angajare, în special pentru tinerii cu studii superioare; de aici decurge exodul tinerilor spre zone mai dezvoltate ce oferă perspective mai bune.

Calamitățile naturale (secetă, inundații, alunecări de teren) afectează resursele de hrană și veniturile populației, deja sărace.

 

 

 

ANALIZĂ SWOT ACTIVITĂȚI ECONOMICE

PUNCTE TARI

 • Suprafețe mari de teren arabil propice agriculturii și cultivării mecanizate.
 • Proximitatea porturilor Constanța-Midia ce constituie poartă de export a cerealelor și animalelor vii;
 • Proximitatea unui pol urban, Municipiul Constanța;
 • Negru Vodă - punct de frontieră cu Bulgaria
 • In Agigea-unități de comerț și servicii, în conjuncție cu proximitatea portului și a municipiului Constanța.
 • Balta Credința și balta Plopeni, din comuna Chirnogeni, au statut de rezervație naturală cu rol deosebit in dezvoltarea piscicolă a zonei, fiind amenajări piscicole integrate în rețeaua de lacuri din Dobrogea unde se practică pescuitul sportiv
 • Rețeaua rutieră dezvoltată;
 • Folosirea deșeurilor zootehnice ca îngrășăminte naturale;
 • Potențial agricol ridicat

PUNCTE SLABE

 • Exploatații agricole fărâmițate, de suprafețe mici
 • Agricultura este în general neproductivă și fără canale eficiente de distribuție și prelucrare din pricina dependenței de sistemul de irigații
 • Unitățile de procesare insuficiente și cu tehnologii învechite și productivitate redusă
 • Productivitate redusă cauzată de fărâmițarea terenurilor aflate în proprietate privată, irigări inexistente, unități de producție mici;
 • Slaba asociere a producătorilor. Asociațiile agricole existente sunt, mai degrabă, asemănătoare unui sistem de arendă.
 • Slaba dezvoltare a activităților non-agricole și nr redus al locurilor de muncă generează dependența populației rurale de agricultura de subzistență
 • Slaba dotare tehnologică a gospodăriei țărănești. Utilizarea preponderent a muncii fizice în gospodăria țărănească face ca productivitatea acestora să fie scăzută. Un procent ridicat al administratorilor de ferme nu au pregătire profesională.
 • Lipsa fâneţelor respectiv existenta unei suprafețe restrânse de păşuni de numai 2398 ha pe întreg teritoriu, crează premize nefavorabile pentru dezvoltarea activităţilor de tip zootehnic (bovine, ovine, caprine)
 • Insuficiența capacităților de depozitare a producției  agricole duce la comercializarea ei la prețuri mici
 • Potențialul turistic este slab valorificat

OPORTUNITĂȚI

 • Posibilitatea accesării de fonduri pentru agricultură si dezvoltare rurală atât pentru sectorul public cât și pentru cel privat
 • Valorificarea forţei de muncă ieftine cu o infuzie modestă de capital
 • Înclinația populației urbane spre consumul de produse agricole ecologice din gospodaria țărănească.
 • Sporirea interesul tinerilor în a practica activități agricole orientate către piață
 • Investițiile în infrastructura de bază și servicii vor crește atractivitatea teritoriului
 • Posibilități de dezvoltare turistică datorită potențialului ridicat al patrimoniului natural și cultural al zonei
 • Crearea de noi locuri de muncă şi diversificarea tipologiei ocupaţionale

AMENINȚĂRI

 • Piața fluctuantă și concurența produselor agricole de import (legume fructe ieftine).
 • Accesul dificil în marile lanțuri de magazine al unor categorii de produse agricole autohtone
 • Eliminarea subvenționării directe a agriculturii
 • Creșterea prețurilor la materiile prime folosite în procesul tehnologic;
 • Creșterea prețului carburanților
 • Migrația tinerilor spre alte meserii și zone
 • Schimbări climatice și dezastre naturale (inundații, seceta, alunecări de teren) ce pot afecta valoarea producției per hectar, implicit veniturile obținute
 • Conflicte de interese între diferitele nivele decizionale (local, județean, național).
 • Concesionarea unor terenuri în imediata vecinătate a unor arii natural protejate poate distruge iremediabil un peisaj natural, de o mare valoare naturală, culturală dar și economică.
 • Interesul scăzut al investitorilor străini din cauza infrastructurii deficitare
 • Legislație fluctuanta, în permanentă schimbare
 • Birocratia,
 • Mediul fiscal instabil,
 • Inflația
 

 

 

ANALIZĂ SWOT ORGANIZARE  INSTITUȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ

PUNCTE TARI

 • Apartenența la Zona Metropolitană Constanta prin localitatea AGIGEA
 • Comunele fac parte din Asociația Comunelor din România iar orașul Negru Voda face parte din Asociația Orașelor din România
 • Toate localitățile membre GAL Constanța Sud fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea
 • Minoritățile etnice sunt reprezentate de organizații locale care desfășoară activități specifice (Uniunea Democrată Turcă din România – Filiala Amzacea);

PUNCTE SLABE

Insuficiența resurselor bugetare ale administrațiilor locale și competență redusă în accesare fonduri europene nerambursabile.

Număr redus de instituții cu caracter social

Slaba autoritate a administrațiilor locale în sancționarea încălcării legislației

Tendința implicării populației în rezolvarea unor probleme stringente este foarte redusă

•Absența unor strategii de dezvoltare edilitară de calitate pe termen lung ale localităților.

•Cultura antreprenorială slab dezvoltată

•Sector ONG insuficient dezvoltat.

•Implicare civică a populației redusă.

•Lipsa unor strategii clare de dezvoltare la nivelul organizării instituționale și sociale a fiecărui UAT

OPORTUNITĂȚI

 • Accesare fonduri nerambursabile.
 • Stimularea activităților asociative productive sau nonproductive, inclusiv a sectorului ONG, prin programe de finanțare europene
 • Realizarea de parteneriate între instituțiile publice și agenții economici din teritoriu.

AMENINȚĂRI

 • Legislație fluctuantă, în permanentă schimbare
 • Birocrație și fiscalitate excesivă;
 • Insuficiența resurselor bugetare
 • Insuficienta implicare a autorităților
 • Conflicte de interese între diferitele nivele decizionale (local, județean, național).
 • Din pricina sărăciei, populația teritoriului resimte o mare dificultate în accesarea de fonduri europene
 

 

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt

Beneficiarii vor folosi baza de date cu preturi de referinta. Mai multe informatii pe siteul www.afir.info la informatii utile.