Prezentarea teritoriului și a populației acoperite - galconstantasud.ro
Miercuri, 15-07-2020 01:24:35

Prezentarea teritoriului și a populației acoperite

Parteneriatul public-privat GAL Constanța Sud este situat în spațiul eligibil LEADER România, în regiunea de dezvoltare Sud-Est a României, zona de sud a Județului Constanța, pe un teritoriu omogen, dispersat pe o suprafață de 779,48 km2 cu o populație de 29.630 locuitori, constituit din 8 unități administrativ-teritoriale:

*conform Recensământului populației și locuințelor din anul 2011                                       
 (http://www.rpl2011.djsct.ro/,http://statistici.insse.ro/shop/)

1.1 Prezentarea geografică şi fizică

1.1.1 Amplasare

Teritoriul acoperit de GAL Constanța Sud se învecinează la nord cu Municipilul Constanța (prin Agigea), la sud cu Bulgaria, Negru Vodă fiind o localitate de frontieră. Cea mai vestică localitate, Chirnogeni se află la 56 km de Constanța și cea mai estică, Topraisar se află la 30 km de Constanța. Dispunerea localităților de-a lungul DN38 și DN39 Constanța-Mangalia, reprezintă un avantaj prin învecinarea cu Marea Neagră, prin portul Constanța Sud-Agigea, ce constituie o poartă importantă de export a cerealelor și animalelor vii. Canalul navigabil Dunăre-Marea Neagră, construit între 1975 şi 1984, leagă porturile Cernavodă de pe Dunăre şi Medgidia de la Marea Neagră, scurtând drumul spre portul Constanţa cu aproximativ 400km. Canalul este parte componentă a importantei căi navigabile europene dintre Marea Neagră şi Marea Nordului (prin Canalul Rin – Main - Dunăre) între porturile Constanţa şi Rotterdam.

1.1.2   Relief

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul acoperit de GAL Constanța Sud este situat într-una din subunitățile podișului Dobrogei de Sud, în podișul Negru–Vodă pe o suprafață de 811,69 km2, care seamănă cu o câmpie înaltă cu aspect calcaros, geologic alcătuită din calcare cretacice și sarmatice, ce înregistrează altitudini care ajung la circa 180 m. Podişul Negru-Vodă se află situat la est de Podişul Oltina, desfăşurându-se spre sud până la graniţa cu Bulgaria, iar către est vine în contact cu litoralul sud-dobrogean.

1.1.3 Clima zonei în care este cuprins teritoriul GAL Constanța Sud prezintă caracteristicile generale ale climei temperat-continentale, cu variaţii mari de temperatură în cursul anului şi volum redus de precipitaţii, verile fiind călduroase,cu vânturi uscate, primăverile scurte, cu regim sărac de precipitaţii, toamnele mai lungi şi mai călduroase decât în restul ţării, iar iernile mai puţin geroase, dar cu schimbări bruşte de temperatură.

Temperatura medie anuală(11,10C) precum și precipitaţiile medii anuale(350–510mm) marchează caracterul secetos al climatului și situează Dobrogea între regiunile cele mai aride din ţară.

1.1.4 Tipurile de sol existente pe teritoriul GAL Constanța Sud precum: cernoziomuri levigate podzolite şi cernoziomoide levigate, situează teritoriul agricol din punct de vedere al gradului de fertilitate, peste media înregistrată la nivelul judeţului.

1.1.5 Resurse naturale

Caracteristicile geologice ale reliefului au oferit zone deosebite sub aspect natural, precum: dunele marine de la Agigea, lacul Agigea - cu statut de rezervație naturală și zoologică, locul fosilifer Credința, Balta Credința și Balta Plopeni din Chirnogeni,cu statut de rezervație naturală și rol în dezvoltarea piscicolă a zonei, fiind amenajări piscicole integrate în rețeaua de lacuri din Dobrogea unde se practică pescuitul sportiv. Tot în Chirnogeni se află cariere de piatră și nisip alb, iar in Ciobănița,sat aparținător comunei Mereni există o carieră de nisip. Pădurea Negru Vodă, declarată rezervație cinegetică se întinde pe o suprafață de 50 ha.

1.1.6 Vegetati si fauna
Pe teritoriul GAL Constanța Sud predomină flora și fauna specifică vegetației de stepă. Plantele ierboase  se dezvoltă în condiții climaterice  semiaride pe suprafeţe mici, de-a lungul drumului din extravilan, pe cariere, pe versanţi de-a lungul văilor. Faunistic, se remarcă prezența rozătoarelor, a reptilelor și a păsărilor(potârnichea,graurul,uliul), alături de specii de animale domestice (bovine, ovine, caprine, porcine, păsări (rațe, găini, gâște, curci).

1.2 Populaţia teritoriului GAL Constanța Sud, 29.630 locuitori, se constituie conform Populației-stabile-după-etnie-județe-municipii-orașe-comune-RPL-2011, ca un grup omogen, atât etnic cât și confesional, într-o majoritate covârșitoare fiind vorba de cetățeni români, de religie ortodoxă, într-un număr de 25619(87%), care conviețuiesc și cu alte etnii precum turci 421(1%), tătari 1319(4%),greci, armeni,ruși lipoveni, romi (aprox.1%) și alte naționalități(7%).

Dobrogea este cunoscută drept o zonă multietnică, în care o mare varietate de etnii au conviețuit în armonie. Varietatea etniilor și religiilor conferă identitate zonei și oferă resurse de dezvoltare economică prin valorificarea culturii specifice fiecărei etnii și prin păstrarea obiceiurilor culturale cu specific etnic și religios. Importante comunități turcești și tătărești se află în Agigea(528persoane),Topraisar  (374persoane),Amzacea(366persoane),Mereni (183persoane), Comana (168persoane), Negru Vodă (79persoane).                     Una dintre cele mai expuse categorii la riscul de excluziune socială este minoritatea romă constituită în procent de 1% din populația teritoriului,respectiv 217persoane, dintre care cei mai mulți fiind înregistrați în Negru Vodă(149pers).

Structura populației pe grupe de varstă  indică următoarele procentaje: populația tânără (0-14ani) este de 20%, populația adultă (15-64ani) este majoritară cu un procent de 67%, respectiv populația vârstnică (de 65 ani și peste) cu un procent de 13% din populația totală a teritoriului cuprins de GAL Constanța Sud.                                                                

 

 

Structura ocupării forței de muncă

Sursa: Institutul Național de Statistică 2011

Conform Recensământului populației și al Locuințelor 2011, au fost înregistrate la nivelul teritoriului GAL Constanța Sud 9646 salariați, respectiv 780 șomeri din totalul populației active. Populația stabilă ocupată își desfășoară activitatea în sectorul agricol (2880persoane),comerț(1209persoane),industria prelucrătoare (1152 persoane), construcții (863persoane),transport și depozitare(780 persoane), sănătate și asistență socială(375persoane) și învățământ (248 persoane). Sub aspect ocupațional, analiza datelor colectate indică o economie locală bazată pe sectorul primar de semi-subzistență. Potrivit Recensământului General Agricol 2010-2011, din totalul de 10.410 persoane care au lucrat în agricultură, în gospodăria proprie(lucrători pe cont propriu, și lucrători familiali neremunerați),predomină persoanele de 65 ani și peste (2328 persoane), urmate îndeaproape de 55-64 ani (2187 persoane) și 35-44ani(2103persoane).

Caracterul agrar al teritoriului GAL Constanța Sud este fundamentat în baza înregistrărilor INS privitoare la suprafața totală agricolă, respectiv din suprafața totală a zonei de 77.948 ha, 91,29% este suprafață agricolă. Terenul arabil predomină  87,63%, viile ocupă 0,56%,  livezile predomină 0,02%, pădurile se întind pe 1,9% din suprafață, pășunile ocupă 3,08% din suprafața teritoriului, iar fânețele sunt inexistente. Construcții, căi ferate, ape, bălți și terenuri degradate, ocupă 6,81% din suprafața teritoriului.

Analizată din prisma numărului de exploatații agricole pe categorii de folosință, suprafața GAL Constanța Sud este acoperită predominant de grădini familiale (4730 exploatații) și de teren arabil (3849 exploatații). În teritoriul GAL nu există suprafețe amenajate pentru irigat. Dintre exploatațiile agricole, după statutul juridic, 5607 exploatații sunt conduse de persoane fizice. Din efectivul total de 106 exploatații conduse de persoane juridice, o pondere ridicată înregistrează Topraisar(28exploatații), NegruVodă (18exploatații), Amzacea(15exploatații), Chirnogeni(13exploatații), Comana(12exploatații) și scăzută  Mereni (8 exploatații), Agigea (7exploatații) și Bărăganu (6 exploatații). Un procent de 44% din administratorii de ferme dețin doar experiență practică agricolă (47administratori), 35% dețin pregătire agricolă completă (37administratori) și 21% au pregătire agricolă de bază (22 administratori), aspect ce conduce la necesitarea instruirii fermierilor din zonă. Nivelul de dotare tehnică a exploatațiilor agricole este insuficientă și neadaptată pentru a asigura efectuarea lucrărilor mecanice prevăzute de tehnologiile de cultură, aspect fundamentat în baza Recensământului General Agricol 2010-2011 potrivit căruia doar 1650 exploatații folosesc în proprietate mașini și utilaje agricole, precum: tractoare(304buc),motocultoare(17buc),pluguri(272buc),cultivatoare(88buc),combine(104buc), combinatoare (115buc), semănătoare (186buc), motocositoare(37buc).

Dintre exploatațiile vegetale, 3571 sunt cultivate cu cereale pentru boabe, 909 sunt cultivate cu plante de nutreț, 456 sunt cultivate cu plante oleaginoase, 293 sunt cultivate cu plante leguminoase pentru boabe, respectiv doar 69 exploatații sunt cultivate cu cartofi. Există exploatații cultivate cu legume, pepeni și căpșuni astfel: 239 exploatații-în câmp, 121 exploatații în grădini și 26 exploatații în sere și solarii.

Exploatațiile cu efective de animale, pe principalele specii identificate în teritoriu: 3937 exploatații de păsări, 1541 exploatații de porcine, 759 exploatații mixte de ovine și caprine, 558 exploatații bovine și 82 exploatații apicole. Efectivul total al păsărilor este 343.654 capete, cele mai multe în Topraisar (272.315 capete). Fiind o zonă tradițională pentru creșterea oilor și caprelor, numărul de ovine (12.944 capete) și caprine (7056 capete),crescute în exploatații mixte, depășește numărul bovinelor (3733 capete) și al porcinelor(5002 capete),deși numărul exploatațiilor în care ele cresc este inferior (759 exploatații mixte ovine-caprine, în raport cu 2099 exploatații de bovine-porcine)

  1. Infrastructura de bază, socială, educațională și patrimoniu

INFRASTRUCTURA DE BAZĂ - Teritoriul GAL Constanța Sud este dispus de-a lungul DN 38 și DN 39 Constanța–Mangalia, tranzitat de DJ391, DJ392, DJ381, respectiv drumul comunal DC16. Cinci localități (Agigea, Topraisar, Amzacea, Comana, Negru Vodă)se află de-a lungul DN38 ce se suprapune cu drumul european E675. Starea precară a drumurilor comunale influențează dezvoltarea economico-socială și calitatea vieții, aspect ce denotă nevoia de investiție continuă în infrastructura de bază din teritoriu. Sistemul de alimentare cu apă se face atât în sistem centralizat prin furnizor SC RAJA SA cât și prin sisteme de alimentare proprii, în unele localități alimentarea cu apă potabilă realizându-se din surse de profunzime-foraje cu adâncimi variate: fântâni individuale sau publice, izvoare, cişmele, respectiv surse de apă subterană,de mică adâncime (cf. Raport Județean privind calitatea apei,Constanța 2011).

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ - insuficient dezvoltată, identificată prin: Compartimentul Autoritate Tutelară și Asistență Socială Negru Vodă, Compartimentul de Asistență Socială Amzacea, Unitatea de Asistență Socială Agigea, Centru de îngrijire și asistență Sf.Andrei și Armonia – Negru Vodă, Locuințe protejate în Lazu, în Topraisar și Negru Vodă.

INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALÃ deficitară, are un impact negativ asupra dezvoltării economice şi a calităţii vieţii. Unitățile de învățământ sunt dotate cu 15 laboratoare,559 PC-uri,3 săli de gimnastică și 6 terenuri de sport.  Înregistrările arată un abandon școlar ridicat prin efectivul redus de copii.

INFRASTRUCTURA TURISTICĂ este slab dezvoltată, potrivit INS 2011, există o singură structură de primire turistică în AGIGEA,cu capacitate de 22 locuri. MIGRAȚIA - În perioada 2011-2014, teritoriul GAL cunoaște solduri migratorii pozitive atât prin stabiliri cât și plecări cu domiciliul, intr-un număr semnificativ. În 2014 stabilirile de domiciliu (700pers.)>plecările din teritoriu (582persoane).

SPORUL NATURAL total al populației este unul pozitiv. Un spor puternic negativ înregistrează comuna Chirnogeni. Agigea și Topraisar înregistrează cele mai mari sporuri naturale. Născuţi vii înregistrați în 2014 (392 copii)›numărul celor decedaţi(332 persoane).      

PATRIMONIUL NATURAL conform Listei ariilor naturale protejate Natura 2000 cuprinde următoarele arii naturale protejate încadrate în situri de importanță comunitară(SCI), respectându-se astfel criteriul de selecție CS1.3 privitor la faptul că suprafața cel puțin unui UAT se încadrează în zone Natura 2000:

Teritoriul GAL Constanța Sud cuprinde de asemenea Zone Sărace, lipsite de atractivitate din pricina șomajului ridicat și a exodului tinerilor, conformListei UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare, în care indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) are valori ≤55: Amzacea(43,74), Baraganu(44,11), Chirnogeni(41,56), Comana(46,46), Mereni(43,73), se respectă astfel criteriul de selecție CS 1.2. De asemenea se respectă criteriul de selecție CS 1.1, prin faptul că teritoriul GAL are densitatea populației <45 loc/km2, respectiv 38 loc/km2. UAT-urile din teritoriu nu se regăsesc în ”Lista zonelor cu valoare naturală ridicată (HNV)”

PATRIMONIUL ARHITECTURAL ȘI CULTURAL se prezintă astfel:     

      

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt

Beneficiarii vor folosi baza de date cu preturi de referinta. Mai multe informatii pe siteul www.afir.info la informatii utile.