Planul de finantare - galconstantasud.ro
Miercuri, 15-07-2020 01:20:29

Planul de finantare

Componenta A - Algoritmul de calcul pentru stabilirea valorii componentei A se realizează ținând cont de valoarea aferentă suprafeței teritoriului acoperit de GAL Constanța Sud și a populației acoperite de parteneriat astfel:

(779 km² * 985,37 Euro/km²) + (29.630 loc. * 19,84 Euro/loc) =1.355.935 Euro

Valorile aferente fiecărei priorități de dezvoltare au fost atribuite în funcție de ierarhizarea acestora în SDL, în conformitate cu logica priorităților din R(UE) 1305/2013 :

  • P2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor, include două măsuri ce însumează valoarea de 550.000 euro și reprezintă 40,56% din bugetul total. Pentru prima măsură M1/2A s-a alocat un fond de 400.000 euro, iar pentru M2/2B s-a alocat un fond de 150.000 euro

  • P5 - Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic, cuprinde o singură măsura pentru care s-a alocat un fond de 70.000 euro, ce reprezintă 5,16% din bugetul total. Această prioritate respectă obiectivele transversale de mediu și climă, încadrând cu predilecție investițiile ce vizează ca domeniu major de intervenție DI 2A cu domeniu secundar de intervenție DI 5D-Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera și de amoniac în agricultură.

  • P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice  include două măsuri încadrate în DI 6A, respectiv M3/6A cu valoare de 70.000 euro și M4/6A cu valoare de 100.000 euro precum și alte două măsuri încadrate în DI 6B, respectiv M5/6B cu valoare de 200.000 euro și M6/6B cu valoare de 120.000 euro. Valoarea totală a fondului alocat pentru P6 este de 490.000 euro și reprezintă 36,14% din bugetul total.

Componenta A cuprinde de asemenea cheltuielile de funcționare și animare, care nu depășesc 20% din costurile publice totale efectuate pentru această strategie, motiv pentru GAL Constanța Sud  a estimat în acest sens un disponibil de 245.935 euro, ceea ce reprezintă procentual 18,14% din costurile publice totale efectuate pentru SDL.

Componenta B a fost completata ulterior dupa ce in urma selectiei Strategiei de Dezvoltare Locala si aprobarii Raportului de selectie , Asociatia Grup de Actiune Locala a obtinut un punctaj de 72 de puncte astfel incadrandu-se in categoria I, pentru care s-au acordat 3 unitati de bonusare . Conform metodologiei de calcul publicata pe site-ul MADR , valoarea unei unitati de bonusare este de 226.516,77 euro.

Prin urmare , valoarea aferenta nivelului de calitate ( Componenta B ) din planul de finantare este de 679.550,31 euro.

 

[1] Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL, exprimată în Euro.                                                                 
[2] Alocarea financiară pe măsuri va fi stabilită în funcție de nevoile identificate.                                                                
[3] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru componenta A/ componenta B.                                                                                        
[4] Valoarea nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.                                                                                         
[5] Nu va fi completată la momentul depunerii SDL. Valoarea aferentă componentei B va fi comunicată ulterior publicării raportului final de selecție, în vederea definitivării planului de finanțare.      

 

                                                                                                                    

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt

Beneficiarii vor folosi baza de date cu preturi de referinta. Mai multe informatii pe siteul www.afir.info la informatii utile.