Apeluri de selecţie - galconstantasud.ro
Joi, 25-07-2024 02:58:17

Apeluri de selecţie

10 ianuarie 2017

La nivelul GAL-ului se vor desfăşură următoarele activităţi:

A. informare - comunicare ;

Anterior si pe intreaga perioada de lansare a apelului de proiecte, GAL Constanta Sud va organiza campanii de informare in teritoriu si va oferi detalii celor interesati, cu privire la modalitatea de accesare a finantarilor nerambursabile.

B. apel pentru proiecte ;

GAL - CONSTANTA SUD va efectua pentru fiecare dintre măsuri, un apel pentru asistenţă în perioada iulie – septembrie 2013.

In situatia in care vor ramane sume necontractate dupa evaluarea primului apel de proiecte, GAL Constanta Sud va decide organizarea unei noi sesiuni de depunere de proiecte.

Pentru masurile unde exista beneficiari finali care pot fi atât persoane fizice şi juridice de drept privat, cat si primării, se vor organiza apeluri de selecţie distincte pentru fiecare categorie de beneficiari, public sau privat.

Apelul va fi aprobat de către Consiliul Director al GAL - CONSTANTA SUD . Dupa aprobarea apelului de selecţie de către Consiliul director al GAL se va asigura publicitatea apelului in teritoriu prin intermediul mass-media, fluturaşi si afişe la fiecare primărie care face parte din GAL - CONSTANTA SUD.

Apelul de selecţie va conţine minim următoarele informaţii:

- Data lansării apelului de selecţie;

- Data limită de depunere a proiectelor;

- Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele;

- Fondul disponibil alocat în acea sesiune;

- suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect (maximum 200.000 euro), sumă ce trebuie să aibă în vedere implementarea strategiei;

- Valoarea totală a unui proiect este de maximum 400.000 Euro;

- Model de Declaraţie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plăţii, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii.

- Modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie (notificarea solicitanţilor, publicarea Raportului de Selecţie);

- Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, în conformitate cu cerinţele fişei măsurii din PNDR şi Ghidului solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecţie, aferente măsurii respective. Pentru proiectele atipice de investiţii, documentele justificative se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR cu investiţii similare.

- Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul. Pentru proiectele ce se încadrează într-una dintre măsurile cuprinse in PNDR, se va folosi Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecţie de către GAL;

- Pentru proiectele de servicii, solicitantul va respecta cerinţele prevăzute pentru proiecte de servicii – specifice Măsurii 41, publicată pe site-ul www.apdrp.ro. Proiectele de servicii pot fi acelea care se regăsesc în obiectivele Măsurilor 111, 143 şi 322 Componenta C: studii privind patrimoniul cultural (material-grupa B şi imaterial) din spaţiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii, din PNDR, precum şi proiecte atipice de servicii din Planul de Dezvoltare Locală. În conformitate cu fişa măsurii 322-PNDR, demarcarea în privinţa intervenţiei FEADR şi FEDR pentru patrimoniul cultural se face astfel: FEADR (PNDR) va sprijini patrimoniul cultural local din mediul rural – grupa B (în conformitate cu Lista Monumentelor Istorice, aprobată de Ministerul Culturii şi Cultelor).

Pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele Măsurii 322, componenta C - studii privind patrimoniul cultural, GAL va prezenta obiectivele şi scopul, beneficiarii, acţiunile şi costurile eligibile, intensitatea ajutorului, criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie – preluate din Fişa măsurii 322 – PNDR, coroborate cu prevederile pentru proiectele de servicii prezentate în Manualul de procedură pentru implementarea măsurii 41.

- Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie a GAL;

- Criteriile de selecţie (cele din ghidul solicitantului postat pe pagina web www.apdrp.ro şi cele locale) cu punctajele aferente si acolo unde este cazul punctajul minim pentru selectarea unui proiect şi criteriile de departajare ale proiectelor cu acelaşi punctaj. Se recomandă ca în stabilirea punctajului, GAL să acorde prioritate obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare locală, prin acordarea unui punctaj mai mare criteriilor de selecţie locală.

- Data şi modul de anunţare a rezultatelor;

- Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate, inclusiv programul de lucru.

Aceste informaţii vor fi prezentate de către GAL în apelurile de selecţie – varianta integrală, publicată pe pagina de internet a GAL-ului şi varianta electronică (suport CD/DVD) şi pe suport tipărit la sediul GAL-ului.

C. sprijinirea depunătorilor de proiecte;

Pot fi depunători de proiecte, beneficiarii astfel cum sunt aceştia stabiliti in capitolul Masuri din acest program, persoanele fizice şi juridice de drept privat, precum si autoritatile publice locale, care îndeplinesc cerinţele specifice pentru fiecare din măsurile prezentate. Proiectele depuse de beneficiarii finali vor respecta condiţiile de forma si continut recomandate de GAL - CONSTANTA SUD si vor fi insotite de documentele solicitate prin apelul de selecţie.

D. organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse;

În timpul sesiunii de depunere a proiectelor, angaja ț ii GAL, care au atribu ț ii în fi ș a postului, verifică conformitatea proiectului, iar pentru proiectele declarate conforme se va verifica respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură din PNDR în scopul căreia se încadrează proiectul depus, iar pentru proiectele atipice în conformitate cu fi ș a măsurii cuprinsă în Planul de Dezvoltare Locală.

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt

Beneficiarii vor folosi baza de date cu preturi de referinta. Mai multe informatii pe siteul www.afir.info la informatii utile.